STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

I. Základní ustanovení

Název: Klub českých turistů (zkratka KČT)

Sídlo: Praha, Archeologická 2256, Praha 5
Organizační působnost: Česká republika
Symboly: znak a vlajka KČT

1. KČT je občanským sdružením, které vzniklo podle zák. č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních registrací stanov KČT Ministerstvem vnitra ČR dne 21. 3. 1990 pod č.j. AVS/1-726/90 a provedenou přeregistrací dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů provedenou Ministerstvem vnitra ČR dne 2. 11. 1990 pod č.j. VSP/1-3022/90-R. Jako znovu vzniklá organizace navazuje na činnost Klubu českých turistů, založeného roku 1888, jehož právní existence byla v důsledku nedemokratického režimu po únoru 1948 znemožněna.

2. Statutárními zástupci KČT jsou předseda a místopředsedové.


II. Poslání

3. KČT je občanským sdružením aktivních turistu, příznivců a přátel turistiky. Jeho členy spojuje některý ze zájmu uvedených v čl. 4.

4. Hlavním posláním KČT je:

a) vytváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit

b) vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě

c) značení a údržba sítě turistických značených tras

d) ochrana přírody a krajiny

e) péče o kulturní památky

f) vytváření podmínek pro aktivní činnost seniorů, rodinných kolektivů, dětí a mládeže a zdravotně postižených

g) pomoc novým členům, zejména dětem a mládeži, v rozvoji turistických dovedností, rozvíjení tradice Klubu

5. Dalším posláním KČT je uskutečňovat cíle své činnosti prostřednictvím výkonu jednotlivých předmetů podnikání na základe příslušných oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, a to:

  a) zprostředkování obchodu a služeb

b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

c) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

d) reklamní činnost a marketing

e) provozování cestovní agentury.

6. KČT ve své široké veřejné činnosti dbá na to, aby z ní měli prospěch:

a) členové KČT před nečleny

b) aktivní členové před méně aktivními

c) aktivní odbory s širokou nabídkou činnosti před ostatními odbory

7. KČT pečuje o rozvoj všech druhů turistiky (pěší, lyžařská, vodácká, cykloturistika, vysokohorská turistika, mototuristika, speleoturistika, turistika na koni, turistika zdravotně postižených, rodinná turistika, turistika dětí a mládeže a další) a věnuje pozornost všem pohybovým aktivitám v přírodě.

8. KČT vydává časopisy, turistické mapy, metodické materiály a odbornou literaturu aspolupracuje i s jinými vydavateli turistické literatury.

9. KČT připravuje vedoucí, cvičitele, značkaře, rozhodčí a jiné organizátory turistiky.

10. KČT pracuje s dětmi a mládeží a dbá o jejich všestranný rozvoj. Děti a mládež jsou organizovány:

a) spolu s dospělými nebo v oddílech dětí a mládeže (ODM)

b) v turistických oddílech mládeže (TOM) sdružených v Asociaci turistických oddílu mládeže (A-TOM)

11. KČT zabezpečuje v rámci celé České republiky pásové značení peších turistických tras iznačení turistických tras ostatních typu (lyžařských, cykloturistických, jezdeckých apod.) předepsaným způsobem, včetně jejich vybavení informačním systémem a jejich evidence. Průběžně zabezpečuje údržbu a aktualizaci těchto turistických značených tras a jejich informačního systému. Prosazuje jejich právní ochranu.

12. KČT buduje, provozuje a udržuje pro své členy i veřejnost síť turistického ubytování ajiné prvky turistické infrastruktury (půjčovny výzbroje, průvodcovské služby, ubytovny, tábořiště, rozhledny aj.). Podílí se na péči o památná místa a historické objekty.

13. KČT je založen na dobrovolné práci svých členů a jen v nezbytném rozsahu na efektivní profesionální práci svého placeného aparátu. KČT hradí nezbytné náklady spojené sdobrovolnou činností svého širokého aktivu, vlastní pracovní a časový vklad členů pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji občanské společnosti.


III. Členství

14. Členem KČT se muže stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT, vstoupí do odboru KČT a zaplatí členský příspěvek KČT (cl.

15. U členů mladších 15 let je ke vzniku členství v KČT nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Členovi je vystaven odborem KČT členský průkaz a ten je platný, obsahuje-li správně všechny předepsané údaje o členovi a potvrzení o zaplacení členských příspěvku. V dalších letech je členem, pokud má vkalendářním roce zaplaceny členské příspěvky dle článku 15 stanov.

15. Členský příspěvek KČT se skládá z:
a) příspěvku pro ústředí KČT
b) příspěvku pro oblast KČT
c) příspěvku pro odbor KČT
O výši členského příspěvku pro ústředí rozhoduje konference KČT, o výši členského příspěvku pro oblast rozhoduje konference oblasti a o výši příspěvku pro odbor rozhoduje členská schůze (konference) odboru.

16. Členství v KČT zaniká:

a) vystoupením

b) úmrtím

c) vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku za běžný rok

d) vyloučením v případě hrubého porušení stanov

O vyloučení člena rozhoduje členská schůze (konference) odboru KČT.

17. KČT, oblast KČT a odbor KČT mohou udělovat své čestné členství osobám, které se významně zasloužily o KČT nebo rozvoj turistiky. Podrobnosti upravuje "Statut čestných členství v KČT". Kdo čestné členství udělil, nese pak všechny náklady, které zudělení vyplývají.

18. Člen KČT má právo:

a) účastnit se turistického programu

b) podílet se na výhodách poskytovaných členům KČT, členům jeho oblasti a členům jeho odborů

c) účastnit se schůzí a společenských akcí odboru KČT, podávat a uplatňovat své návrhy, vyžadovat informace o programu a hospodaření odboru KČT i informace z jednání dalších orgánu KČT

d) být přizván na jednání orgánu KČT ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě; v tomto případě má orgán KČT povinnost člena na jednání přizvat

e) od 15 let volit a od 18 let být volen do orgánu KČT

f) hostovat ve více odborech KČT. V odboru, ve kterém hostuje, platí pouze příspěvek stanovený pro tento odbor KČT. Nemá právo být navržen v odboru, ve kterém hostuje, do oblastních a vyšších orgánu KČT.

  g) vstoupit do jiného odboru KČT v případe zrušení odboru dle čl. 24, písmeno c) a článku 31 stanov KČT.

 19. Povinnosti člena KČT:

  a) dodržovat stanovy, směrnice a usnesení orgánů KČT

  b) chránit přírodu a kulturní bohatství

  c) šetřit, chránit a zhodnocovat majetek KČT

  d) respektovat tradice KČT a ctít jeho symboly

  

IV. Organizační struktura

Odbor KČT

20. Základním článkem KČT je odbor. Muže se ustavit při poctu nejméně 10 členů (z toho alespoň tři starší 18 let). Po ustavení se odbor registruje prostřednictvím oblasti KČT v ústředním sekretariátu KČT, přičemž při registraci uvede své statutární zástupce. Ústřední sekretariát zašle potvrzenou registraci zpět odboru KČT a kopii registrace územně příslušné oblasti.

21. Odbor se muže členit na oddíly nebo skupiny podle potřeb a zájmů členů (podle druhu turistiky, věku nebo jiných zvláštních zájmů).

 22. Nejvyšším orgánem odboru KČT je členská schůze (konference). Koná se nejméně 1x za rok. Požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členu starších 15 let, musí výbor odboru KČT svolat členskou schůzi (konferenci), která se koná nejpozději do 30 dnů od podání tohoto písemného podnětu.

 Členská schůze (konference) mimo jiné:

  a) schvaluje výši příspěvku pro odbor, zprávu o činnosti, zprávu revizora (revizní komise), zprávu o hospodaření a rozpočet na běžný rok

  b) volí a odvolává výbor odboru (případně předsedu a členy výboru) a případně jeho náhradníky, revizora (revizní komisi) a stanoví jim funkční období, které nesmí být delší než čtyři roky

  c) schvaluje návrhy na členy oblastního výboru, revizní komise oblasti a navrhuje kandidáty na členy předsednictva KČT a ústřední revizní komise prostřednictvím oblasti

  d) volí delegáty a jejich náhradníky na oblastní konferenci

  e) schvaluje nakládání s majetkem odboru v případech, které si pro své rozhodování vyhradí

 Výbor odboru KČT má právo:

  a) odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena výboru odboru KČT - odvolání musí být schváleno na nejbližší členské schůzi (konferenci) odboru KČT, jinak pozbývá platnosti

  b) kooptovat za odstupující či odvolané členy výboru odboru KČT nové členy výboru odboru KČT, avšak pouze do poctu 1/3 členu výboru odboru KČT - kooptace musí být schválena na nejbližší členské schůzi (konferenci) odboru KČT, jinak pozbývá platnosti.

Statutární zástupci odboru KČT jsou voleni na členské schůzi (konferenci) odboru KČT z řad členu výboru odboru KČT v poctu podle velikosti odboru KČT. Pokud nebyli členskou schůzí (konferencí) odboru KČT zvoleni, je statutárním zástupcem odboru KČT předseda odboru KČT, pokud není ve stanovách odboru KČT dle článku 40 stanoveno jinak.

 23. Odbor KČT má vůči oblastnímu výboru KČT (OV KČT) povinnosti v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT, zejména:

  a) včas a ve stanovené výši odvést částku za vybrané členské příspěvky pro oblast a pro ústředí

  b) průběžně podávat informace o změnách v členské základně

  c) předávat oblastnímu výboru KČT hlášení a statistické údaje v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT a směrnicemi KČT. Při neplnění těchto povinností ztrácí odbor nárok na alikvotní část finančního příspěvku OV KČT odborům.

 24. Odbor zaniká:

  a) klesne-li počet členu pod pět, nebo počet členu starších 18 let pod tři

  b) rozhodnutím členské schůze, a to buď o zániku nebo rozdělení či o sloučení

  c) rozhodnutím ÚV KČT v souladu s článkem 31 stanov KČT

Protokol o zániku nebo rozdělení (sloučení), obsahující zejména majetkové vypořádání, předkládá výbor zanikajícího (dělícího se, slučujícího se) odboru oblasti. Zejména v případě dělícího se odboru musí být respektována práva menšiny. Zánik odboru oznamuje oblast na ústřední sekretariát KČT.

 25. Odbory KČT mohou spolu vytvářet sdružení. Toto sdružení odboru KČT však nevytváří další organizační stupeň KČT a ze stanov KČT mu nenáleží právní subjektivita.

 Oblast KČT

 26. Odbory KČT se sídlem na území kraje tvoří oblast KČT. Nejvyšším orgánem oblasti je oblastní konference, která se koná nejméně 1x ročně, na níž jsou pozváni zástupci všech odborů oblasti. Požádá-li o to 1/3 odborů oblasti, musí oblastní výbor svolat konferenci, která se koná do 60 dnů od obdržení tohoto písemného podnětu. K zajištění své činnosti si oblast zřizuje oblastní sekretariát KČT.

 27. Oblastní konference mimo jiné:

  a) volí a odvolává předsedu oblasti, místopředsedy a ostatní členy oblastního výboru, případně jejich náhradníky, předsedu revizní komise, členy revizní komise, případně jejich náhradníky a stanoví jim funkční období, které nesmí být delší než 4 roky

  b) volí případně svého zástupce do ÚV KČT

  c) schvaluje výši příspěvku pro oblast, zprávu o činnosti, zprávu revizní komise, zprávu o hospodaření a rozpočet na běžný rok

  d) schvaluje kandidáty do předsednictva KČT a ústřední revizní komise

  e) volí delegáty a jejich náhradníky na konferenci KČT

  f) rozhoduje o zániku odboru oblasti v souladu s čl. 40 stanov KČT

  g) rozhoduje o nakládání s majetkem oblasti v případech, které si pro své rozhodování vyhradí.

 28. Statutárními zástupci oblasti KČT jsou předseda a místopředsedové oblastního výboru KČT, případně jiný člen oblastního výboru zvolený oblastní konferencí, pokud není ve stanovách oblasti dle článku 41 stanoveno jinak.

 29. Předseda a místopředsedové oblastního výboru KČT a v mezích svého pověření ostatní členové oblastního výboru zastupují KČT vůči orgánům státní správy a samosprávy v kraji.

 30. Oblastní výbor má vůči ÚV KČT povinnosti v rozsahu stanoveném organizačními řády ÚV a OV KČT, zejména:

a) včas a ve stanovené výši odvést částku za vybrané členské příspěvky pro ústředí

 b) průběžně a v potřebné kvalitě udržovat členskou databázi

 c) předávat ústřednímu sekretariátu KČT hlášení a statistické údaje v rozsahu stanoveném organizačním řádem a směrnicemi KČT.

Při neplnění těchto povinností ztrácí oblast nárok na alikvotní část finančního příspěvku ÚV KČT oblastem.

Oblastní výbor má vůči odborům KČT v oblasti povinnosti v rozsahu stanoveném organizačním řádem OV KČT.

Oblastní výbor má právo:

 a) odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena OV KČT - odvolání musí být schváleno na nejbližší oblastní konferenci, jinak pozbývá platnosti

b) kooptovat za odstupující či odvolané členy OV KČT nové členy OV KČT, avšak pouze do počtu 1/3 členů OV KČT - kooptace musí být schválena na nejbližší oblastní konferenci, jinak pozbývá platnosti

31. Registraci nižších organizačních stupňů KČT z důvodů závažného neplnění jejich povinností vyplývajících ze stanov KČT má právo zrušit ÚV KČT.

32. Úprava všech dalších záležitostí, týkající se odboru, oblastí a jejich vztahu, je jejich vnitřní záležitostí.

Konference KČT

33. Nejvyšším orgánem KČT je konference KČT, složená z delegátů všech oblastí. Svolává ji ÚV KČT nejméně 1x za rok. Požádá-li o to nejméně 1/3 oblastí, musí ústřední výbor svolat konferenci, která se koná do 90 dnu od obdržení tohoto písemného podnětu.

 34. Konference KČT:

  a) projednává a schvaluje zprávu ÚV KČT o činnosti a hospodaření a zprávu ústřední revizní komise

  b) určuje cíle a úkoly KČT

  c) volí a odvolává předsedu KČT, místopředsedy KČT a členy předsednictva KČT

  d) volí a odvolává předsedu ústřední revizní komise, členy ústřední revizní komise a jejich náhradníky

  e) schvaluje stanovy KČT a jejich změny

  f) schvaluje rozpočet na běžný rok a rozpočtový záměr na rok následující

  g) stanovuje funkční období ústředních orgánů, které nesmí být delší než čtyři roky

  h) rozhoduje o zániku KČT a dalších otázkách, které si ke svému rozhodování stanoví

  i) schvaluje výši členského příspěvku pro ústředí KČT

  j) schvaluje dispozice s majetkem, a to:

- majetkové zcizení ve výši nad 10 milionů Kč
- zástavy ve výši nad 25 milionů Kč
- majetkové vstupy do jiných subjektů s vkladem vyšším než 2 miliony Kč

  k) schvaluje na návrh ÚV KČT čestného předsedu KČT

 Ústřední výbor KČT

 35. Ústřední výbor KČT (ÚV KČT):

  a) je v období mezi konferencemi nejvyšším orgánem KČT. Schází se nejméně 2x ročně.

  b) rozhoduje ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených konferenci KČT

  c) tvoří jej 23 členu. Z tohoto počtu se 16 členu stává členy ÚV KČT na základě svých funkcí v KČT - 14 předsedů oblastí KČT nebo oblastními konferencemi zvolených zástupců dle krajského členění státu, dále sedm členů ÚV KČT tvoří členové předsednictva, které volí konference KČT na základě návrhu, které podávají oblasti KČT a rady KČT prostřednictvím ÚV KČT, jeden statutární zástupce Asociace TOM a generální sekretář KČT. Při změně předsedy oblasti KČT, při změně statutárního zástupce Asociace TOM a změně generálního sekretáře KČT zaniká takovým členům členství v ÚV KČT a členem ÚV KČT se stává nový činovník. V případě, že členem předsednictva KČT (čl. 36) je zvolen předseda oblasti KČT, stává se členem ÚV KČT zástupce oblasti zvolený oblastní konferencí.

  d) koordinuje činnost oblastí a organizuje společnou klubovou činnost

  e) kooptuje za odstupujícího člena předsednictva KČT (P KČT) nového člena P KČT z členů ÚV KČT, kooptace musí být schválena na nejbližší konferenci, jinak pozbývá platnosti

  f) mění adresu sídla KČT

  g) jmenuje a odvolává generálního sekretáře

  h) projednává:

- koncepční náměty předložené mu předsednictvem KČT
- operativní náměty předložené jednotlivými členy ÚV KČT
- plnění usnesení poslední konference KČT a minulého jednání ÚV KČT
- zprávu o činnosti P KČT, o plnění rozpočtu, o hospodaření
- výroční zprávu ÚRK

  i) zodpovídá za obsahovou a organizační přípravu konference KČT

  j) provádí rozpočtové změny v období mezi konferencemi, ale nejvýše do celkové výše 20 % schváleného rozpočtu

  k) schvaluje dispozice s majetkem, a to:

- majetkové zcizení ve výši od 2 milionů Kč do 10 milionů Kč
- zástavy ve výši od 2 milionů Kč do 25 milionů Kč

- majetkové vstupy do jiných subjektů s vkladem od 1 milionu Kč do 2 milionů Kč

  l) má povinnosti vůči oblastem KČT stanovené organizačním řádem ÚV KČT

Jednání ÚV KČT svolává a vede předseda KČT nebo místopředseda KČT. Požádá-li o to nejméně 1/3 členů ÚV KČT, musí být jednání ÚV KČT svoláno nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného podnětu.
ÚV KČT k zajištění činnosti KČT zřizuje ústřední sekretariát KČT, rady a jiné odborné orgány. Podrobnosti stanoví organizační řád KČT.

 Předsednictvo KČT

 36. Předsednictvo KČT (P KČT) je výkonným orgánem KČT. Zabezpečuje činnost KČT mezi zasedáními ÚV KČT. Předsednictvo KČT je voleno konferencí KČT. Tvoří jej předseda KČT, dva místopředsedové KČT a další čtyři činovníci. Z titulu funkce se stává členem P KČT jeden statutární zástupce Asociace TOM a generální sekretář KČT. Schází se podle aktuálních potřeb řízení KČT, nejméně 12x ročně. Jednání P KČT svolává a vede předseda KČT nebo místopředseda KČT.

 Předsednictvo KČT:

  a) zastupuje KČT a jedná jeho jménem ve všech věcech v rámci schválených hlavních úkolů, zaměření činnosti a rozpočtu a v souladu s usneseními přijatými konferencí KČT a ÚV KČT

  b) zodpovídá za obsahovou a organizační přípravu jednání ÚV KČT

  c) projednává koncepční náměty předložené mu radami KČT a předkládá je ÚV KČT

  d) projednává návrh rozpočtu a rozpočtových změn

  e) koordinuje činnost odboru a oblastí přijímáním usnesení a vydáváním závazných směrnic a doporučujících pokynu

  f) zajišťuje plnění usnesení konference KČT a ÚV KČT

  g) plní další úkoly podle rozhodnutí konference KČT a ÚV KČT

  h) provádí rozpočtové změny v období mezi jednáními ÚV KČT, ale nejvýše vcelkové výši do 20 % jednotlivých položek schváleného rozpočtu

  i) schvaluje dispozice s majetkem, a to:

- majetkové zcizení ve výši do 2 milionů Kč
- zástavy ve výši do 2 milionů Kč
- vstupy do jiných subjektů s vkladem do 1 milionu Kč

 37. Předseda KČT řídí činnost P KČT a ÚV KČT, za než odpovídá konferenci KČT. Předseda a místopředsedové jednají jménem KČT. Tímto jednáním mohou pověřit jiného člena ÚV KČT, případně pracovníka ústředního sekretariátu KČT.

 38. Generální sekretář organizačně zabezpečuje činnost orgánů KČT a řídí ústřední sekretariát KČT. Za svou činnost odpovídá P KČT, ÚV KČT a konferenci KČT.

 39. Pro řešení případných sporů mohou být na jednotlivých organizačních stupních (KČT, oblast, odbor) zřizovány smírčí komise. Způsob zřízení a jejich činnost upravuje organizační řád.

 

V. Právní postavení

40. Právní subjektivitu mají:

a) Klub českých turistů

b) oblasti KČT

c) odbory KČT

Oblasti KČT a odbory KČT jsou oprávněny činit vlastním jménem právní úkony, které se týkají jejich činnosti, v souladu s těmito stanovami a smlouvou o součinnosti.

Stanovy oblastí nebo odboru KČT, pokud je tyto organizační stupně mají, nemohou být v rozporu se stanovami KČT. Pokud by se do šesti měsíců zjištěný rozpor nepodařilo odstranit, je to důvod ke zrušení příslušného organizačního článku KČT, přičemž o zrušení odboru rozhoduje oblastní konference a o zrušení oblasti konference KČT.

41. Oblasti a odbory, které mají vlastní stanovy registrované MV ČR, jsou kolektivními členy KČT. Své sídlo, IČ, jména statutárních zástupců a číslo účtu jsou povinny písemně ohlásit na ústřední sekretariát KČT do jednoho měsíce po vyrozumění o registraci stanov MV CR. Tyto oblasti a odbory musí mít uzavřenou smlouvu o součinnosti s ÚV KČT. Bez tohoto ohlášení auzavřené smlouvy o součinnosti nemohou být za kolektivní členy KČT považovány a nemohou být zaregistrovány.

Pro členy kolektivního člena zakládá kolektivní členství práva a povinnosti individuálního členství vyplývající z těchto stanov.


VI. Majetek a hospodaření

 42. Majetek KČT tvoří hmotný a nehmotný majetek, informační systém turistických značených tras, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva všech organizačních stupňů KČT. Majetek je využíván tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu všech členů KČT.

 43. Majetek KČT vzniká z členských příspěvků, z výtěžku turistických akcí a poskytovaných služeb, z darů, dotací, jiných příspěvků a příjmů a z dobrovolné práce členů.

 44. Pokud byl majetek pořízen s přispěním státního rozpočtu, z rozpočtu nižších stupňů státní správy, samosprávy, mezinárodních grantových projektů nebo dárců, je příslušný stupeň KČT povinen respektovat při nakládání s ním obecně platné předpisy a požadavky samosprávy asponzorů.

 45. Nižší organizační stupně KČT nesmí zcizit a dát do zástavy majetek nabytý za majetkového přispění vyšších organizačních stupňů a státu bez souhlasu ÚV KČT. I při zcizování svého nemovitého majetku nabytého z vlastních zdrojů je povinen příslušný organizační článek KČT takový majetek nabídnout nejprve KČT prostřednictvím ÚV KČT nejvýše za cenu obvyklou. Toto ustanovení platí i v případě, že byl majetek udržován s přispěním vyšších organizačních stupňů KČT a státu.

 46. KČT, oblasti i odbory mohou podnikat nebo zakládat podnikatelské subjekty podle obecně platných právních předpisů. Jednotlivé organizační jednotky KČT jsou zároveň plátci daní.

 47. Za hospodaření jsou na všech organizačních stupních odpovědny volené výbory. Řídí se přitom obecně platnými právními předpisy a vnitroklubovými závaznými směrnicemi a doporučujícími pokyny.

 

VII. Revizní komise

48. Na každém organizačním stupni KČT je volen revizní orgán, který na tomto stupni kontroluje jeho veškerou činnost a na nižším organizačním stupni KČT kontroluje pouze dodržování těchto stanov. Zprávu o své činnosti předkládá orgánu, který jej zvolil, revizní nález i orgánu, který kontroloval.

 

VIII. Spolupráce s jinými organizacemi

49. KČT na všech organizačních stupních spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími a organizacemi zabývajícími se turistikou a tábořením, ochranou přírody, výchovou mládeže adospělých či jinou činností shodující se s programem KČT.

50. KČT spolupracuje na všech organizačních stupních s orgány státní správy a samosprávy, se státními institucemi a zařízeními a s jinými právními subjekty.

51. KČT na všech organizačních stupních udržuje a rozvíjí vzájemně prospěšné styky se zahraničními organizacemi zabývajícími se turistikou a zapojuje se do evropských i světových turistických struktur.


IX. Ustanovení o zániku organizace a vypořádání majetku

 52. KČT zanikne usnesením konference KČT. Usnesení je právoplatné, jsou-li na konferenci zastoupeny alespoň 2/3 oblastí a pro zánik KČT hlasuje dvoutřetinová většina přítomných.

 53. O způsobu vypořádání majetku rozhodne konference KČT, která zároveň krealizaci usnesení zvolí likvidační komisi. Usnesení o způsobu vypořádání majetku musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných.

 54. Obdobně postupují i nižší organizační stupně KČT.

  

X. Ustanovení přechodná a závěrečná

55. Výjimku z článku 26 tvoří KOSTKA, která je považována za zvláštní oblast KČT.

56. Tato změna stanov byla schválena konferencí KČT dne 29. března 2008 v 16:45 hodin a nabývá platnosti schválením konferencí.

Ministerstvem vnitra CR byla vzata na vědomí dle potvrzení v záhlaví těchto stanov.